Podmínky užívání webových stránek Ryanair

1. Obecné. Majitel této webové stránky je Ryanair Limited, irská společnost, č. 104547, se sídlem Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Irsko (dále jen „Ryanair“). Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že jste právně vázáni a budete jednat v souladu s těmito Podmínkami užívání. Zejména souhlasíte s tím, že nebudete činit úkony, zakázané podle odstavců 3 až 5 níže. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami užívání, není vám dovoleno používat a souhlasíte s tím, že nebudete používat tuto webovou stránku.

2. Výhradní on-line distribuční kanál. Tato webová stránka je jediná webová stránka, oprávněná k prodeji letů společnosti Ryanair, ať už samostatně nebo jako součást balíčku. Webové stránky, zabývající se srovnáváním cen mohou požádat o uzavření písemné Licenční smlouvy se společností Ryanair, která těmto stránkám umožní přístup k informacím o cenách, letech a letových řádech společnosti Ryanair pouze pro účely porovnání cen.

3. Povolené užití. Není povoleno používat tuto webovou stránku pro jiné než soukromé, nekomerční účely. Použití jakéhokoli automatizovaného systému nebo software pro extrakci dat z této webové stránky pro komerční účely („kopírování dat z webové stránky“), je zakázáno. Ryanair si vyhrazuje právo podniknout takové kroky, které považuje za nezbytné, včetně zahájení právních řízení, bez dalšího upozornění, pokud dojde k jakémukoli neoprávněnému použití této webové stránky.

4. Duševní vlastnictví. Veškeré informace, údaje a materiály prezentované na těchto stránkách, včetně jmen, názvů, log, letových řádů, cen, atd., jakož i barevnost a rozložení webové stránky, podléhají ochraně dle autorská práva, práva k ochranné známce, práva k databázím a / nebo jiných práv duševního vlastnictví. Můžete použít tento obsah pouze v nezbytně nutném rozsahu pro povolené osobní, nekomerční účely. Jakékoliv jiné užití a / nebo rozmnoženiny tohoto obsahu, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ryanair, je zakázáno a bude považováno za porušení těchto podmínek užití a může porušovat práva duševního vlastnictví společnosti Ryanair.

5. Odkazy na tyto webové stránky. Nesmíte vytvořit a / nebo provozovat odkazy na tyto webové stránky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ryanair.

6. Omezení odpovědnosti. Ryanair nenese odpovědnost za případné ztráty a / nebo škody, vyplývající z užití této webové stránky nebo jakékoli jiné webové stránky, na kterou tato webová stránka nabízí odkaz, a / nebo vzniklých z použití informací, prezentovaných na této nebo jakékoli takové jiné webové stránce.

7. Rozhodné právo a jurisdikce. Předchozí podmínkou pro použití webových stránek společnosti Ryanair, včetně přístupu k informacím o letech, nákladech, atd., je, že každá taková strana předloží žádost jediné a výlučné pravomoci soudů Irské republiky a v rámci aplikace práva v této jurisdikci, včetně jakékoli strany přistupující k těmto informacím nebo zařízení, na vlastní účet nebo na účet jiného. Je na absolutním a výhradním uvážení společnosti Ryanair, zda bude podána žaloba Ryanair vůči jakékoli straně, která poruší tyto podmínky dle volby Ryanair, v Irsku nebo v místě porušení nebo bydliště této strany, a je-li vice stran, pak v místě bydliště kterékoli z těchto stran, a všechny ostatní strany předloží žádost v rámci této pravomoci. V zájmu vyloučení pochybností kde může cestující nebo osoba která je přepravována nebo má být přepravována na základě smlouvy o přepravě s Ryanair, podat žalobu proti společnosti Ryanair na základě této smlouvy o přepravě, pak toto řízení musí být zahájeno cestujícím pouze v souladu s ustanoveními Montrealské úmluvy z roku 1999 a nařízením EU č.  2027/1997 (ve znění vyhlášky č. 889/2002), nebo dalšími dodatky Montrealské úmluvy nebo s další změnou Nařízení, které mohou být z času na čas provedeny.

By using our website you are consenting to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy
Something went wrong
Please refresh the page or try again later