Gebruiksovorwaarden voor de Ryanair-website

1. Algemeen. De eigenaar van deze website is Ryanair Limited, een vennootschap onder Iers recht, met registratienummer 104547, gevestigd te Ierland en kantoorhoudende te Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Ireland (“Ryanair”). Door het gebruik van deze website verklaart u deze Gebruiksvoorwaarden voor de Ryanair-website te accepteren. In het bijzonder verklaart u niet in strijd met artikelen 3 en 5 van de Gebruiksvoorwaarden voor de Ryanair-website te zullen handelen. In het geval dat u met de Gebruiksvoorwaarden voor de Ryanair-website of enig onderdeel van deze voorwaarden niet in wenst te stemmen, of de toepasselijkheid van deze voorwaarden op andere wijze van de hand wijst, is het niet toegestaan deze website te gebruiken en zult u zich van ieder gebruik van deze website dienen te onthouden.

2. Exclusief online distributiekanaal. Deze website is het enige en exclusieve kanaal voor de verkoop van Ryanair vluchten, ongeacht of de Ryanair vluchten op zichzelf of als onderdeel van een pakket worden aangeboden. Derde partijen die prijzen van vluchten vergelijken (“prijsvergelijkingswebsites”), dienen een schriftelijke Licentieovereenkomst met Ryanair te sluiten alvorens de prijs, vlucht- en tijdschema’s van Ryanair en deze website voor het doel van prijsvergelijkingen mogen worden gebruikt. Het aangaan van een dergelijke Licentieovereenkomst staat ter vrije keuze van Ryanair.

3. Toegestaan gebruik. Deze website mag uitsluitend voor private, niet commerciële doeleinden worden gebruikt. Het gebruik van software of enig geautomatiseerd system om informatie van deze website te verkrijgen (”screen scraping”) is verboden. Ryanair behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van dit verbod. Hieronder begrepen het nemen van rechtsmaatregelen zonder nadere aankondiging.

4. Intellectueel eigendom. Alle informatie, data en materialen op deze website inclusief namen, logo’s, vluchtschema’s, prijzen etc., alsmede het kleurenschema en de layout van deze website, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, databankrecht en/of andere rechten van intellectueel eigendom. U mag deze inhoud slechts gebruiken voor zover dat strikt noodzakelijk is binnen het kader van door Ryanair toegestane, persoonlijke en niet commerciële doeleinden. Ieder ander gebruik, openbaar maken en/of verveelvoudigen van deze inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ryanair is verboden, leidt tot inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden voor de Ryanair-website en de aan Ryanair toekomende intellectuele eigendomsrechten.

5. Koppelingen naar deze website. U mag geen koppelingen naar deze website maken en/of exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ryanair.

6. Beperkte aansprakelijkheid. Ryanair is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website, of enige website waarnaar deze website verwijst, dan wel de informatie die op de hiervoor bedoelde websites kan worden gevonden.

7. Toepasselijk recht en forumkeuze. Als voorwaarde voor het gebruik van deze website en alle informatie die verstrekt wordt over door Ryanair uitgevoerde vluchten zoals tijden, prijzen etc., accepteert u dat geschillen met Ryanair exclusief ter kennis zullen worden gebracht van de bevoegde rechtbank van de Republiek Ierland, met toepassing van het recht van de Republiek Ierland. Het voorgaande geldt voor iedere partij, ongeacht of deze voor zichzelf of een ander gebruik maakt van deze website en door Ryanair geboden informatie. Ter vrije en exclusieve keuze van Ryanair kan zij evenwel een geschil aanhangig maken in de Republiek Ierland dan wel voor de bevoegde rechtbank van de plaats waar de inbreuk plaatsvond of waar de wederpartij woonplaats heeft, en, in geval er meerdere partijen aan de inbreuk hebben deelgenomen, de plaats waar één van deze partijen woonplaats heeft, in geval dat (een der) partij(en) deze Gebruiksvoorwaarden voor de Ryanairwebsite schendt. In het geval dat een passagier of persoon die is vervoerd door Ryanair op grond van een vervoerscontract een geschil aanhangig wenst te maken op basis van dat tussen partijen gesloten vervoerscontract, zal dit uitsluitend kunnen gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden van het Verdrag van Montréal 1999 en EU-Verordening 2027/1997 (gewijzigd bij Verordening 889/2002) met inbegrip van mogelijke toekomstige wijzigingen of aanvullingen van het Verdrag van Montréal of Verordening 2027/1997.

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookies-beleid
Er is een fout opgetreden
Vernieuw de pagina of probeer het later opnieuw