Warunki korzystania ze strony internetowej Ryanair

1. Postanowienia ogólne. Właścicielem niniejszej strony jest Ryanair Limited, irlandzka spółka zarejestrowana pod numerem 104547, której siedziba znajduje się pod adresem Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Ireland (zwana dalej „Ryanair”). Korzystając z niniejszej strony, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków, w szczególności postanowień zawartych w ust. 3, 4 i 5 poniżej. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków, nie wolno mu i nie będzie korzystać z niniejszej strony.

2. Wyłączny kanał dystrybucji przez internet. Niniejsza strona jest jedyną stroną internetową upoważnioną do sprzedaży lotów Ryanair oraz lotów Ryanair jako części pakietu. Strony internetowe oferujące usługi porównywania cen mogą zwrócić się do Ryanair z prośbą o zawarcie pisemnej umowy licencyjnej, która zezwala na dostęp do informacji na temat cen, lotów i rozkładów Ryanair wyłącznie na potrzeby porównywania cen.

3. Dozwolony użytek. Niniejszej strony nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”) jest zabronione. W odpowiedzi na jakiekolwiek nieupoważnione korzystanie z niniejszej strony Ryanair zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową bez uprzedzenia o tym fakcie użytkownika.

4. Własność intelektualna. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach niniejszej strony (w tym m.in. nazwy, logotypy, rozkłady lotów oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik może korzystać ze wspomnianych informacji, danych i materiałów o ile jest to niezbędne dla dozwolonego używania strony w celach osobistych i niekomercyjnych. Wszelki inny sposób reprodukowania lub korzystania z tych informacji, danych lub materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Ryanair jest zabroniony, będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków oraz może naruszać prawa własności intelektualnej Ryanair.

5. Łącza do niniejszej witryny Zabronione jest udostępnianie lub obsługiwanie łączy do niniejszej strony bez uprzedniej pisemnej zgody Ryanair.

6. Ograniczona odpowiedzialność. Ryanair nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z korzystania (i) z niniejszej strony ani dowolnych innych stron internetowych, z którymi niniejsza strona jest połączona, ani (ii) z informacji udostępnianych na niniejszej oraz wspomnianych innych stronach.

7. Obowiązujące prawo i właściwość sądu. Warunkiem wstępnym korzystania z niniejszej strony, włącznie z dostępem do informacji dotyczących szczegółów lotu, cen, itd., jest zgoda użytkownika, niezależnie od tego czy użytkownik korzysta ze strony w swoim imieniu czy w imieniu innych, na poddanie się jedynej i wyłącznej właściwości sądów Republiki Irlandzkiej oraz prawom obowiązującym w tej jurysdykcji. Według bezwarunkowego i swobodnego uznania firmy Ryanair może ona wszcząć czynności prawne przeciwko dowolnej stronie naruszającej niniejsze Warunki w Irlandii lub w miejscu naruszenia, lub też miejscu zamieszkania danej strony oraz, w przypadku większej liczby stron, w miejscu zamieszkania dowolnej z tych stron, zaś pozostałe strony będą podlegały tej jurysdykcji. W celu zapewnienia jasności, jeśli pasażer lub osoba przewieziona lub mająca zostać przewieziona w związku z kontraktem przewozu zawartym z Ryanair chce wszcząć postępowanie przeciwko Ryanair na podstawie tego kontraktu przewozu, wtedy to postępowanie powinno być realizowane przez pasażera wyłącznie zgodnie z Konwencją Montrealską z 1999 roku i regulacją UE Nr 2027/1997 (łącznie ze zmianami wprowadzonymi przez regulację Nr 889/2002) lub takimi przyszłymi zmianami w Konwencji Montrealskiej lub regulacji, które mogą zostać z czasem wprowadzone.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies zgodnie z zasadami opisanymi w Polityka dotycząca plików cookies
Coś poszło nie tak
Odśwież stronę lub spróbuj ponownie później