Användarvillkor för Ryanairs hemsida

1. Allmänt.  Innehavaren till denna hemsida är Ryanair Limited, ett irländskt aktiebolag, nr 104547, med adress Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Irland (”Ryanair”). Genom att använda denna hemsida accepterar du att du är bunden till och måste agera i enlighet med Användarvillkoren. I synnerhet accepterar du att inte agera i strid med förbuden som framgår av punkt 3 och 5 nedan. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor har du inte tillåtelse att använda denna hemsida och accepterar således att heller inte använda hemsidan.

2. Exklusiv distributionskanal online.  Denna hemsida är den enda hemsida godkänd att sälja Ryanairs flygresor, vare sig separat eller som del i ett resepaket. Hemsidor som jämför priser kan komma att ingå ett skriftligt licensavtal med Ryanair som kan ge dessa hemsidor tillgång till information om Ryanairs priser, flygturer och tidtabell med det enda syftet att jämföra priser.

3. Tillåten användning.  Du har inte tillåtelse att använda denna hemsida för annat än privata, icke-kommersiella syften. Användning av ett automatiserat system eller mjukvara för att extrahera data från denna hemsida i kommersiellt syfte (”screen scraping”) är förbjudet. Ryanair förbehåller sig rätten att vidta de åtgärder som Ryanair finner nödvändiga inbegripet att inleda rättsliga förfaranden utan föregående varning, med anledning av all slags otillåten användning av denna hemsida.

4. Immateriella rättigheter.  All information, data och material som presenteras på denna hemsida inklusive namn, logotyper, flygtidtabeller, priser etc. liksom färgteman och hemsidans layout är föremål för upphovsrätt, varumärkesskydd, databasskydd och/eller andra immateriella rättigheter. Du har bara tillåtelse att använda sådant innehåll i den mån det är nödvändigt för privat bruk och utan kommersiellt syfte. All annan användning av eller reproduktion av sådant innehåll utan ett föregående skriftligt samtycke från Ryanair är förbjudet och kommer innebära ett brott mål användarvillkoren och kan komma att göra intrång i Ryanairs immateriella rättigheter.

5. Länkar till denna hemsida.  Du får inte upprätta och eller hantera länkar till denna hemsida utan ett föregående skriftligt samtycke från Ryanair.

6. Ansvarsbegränsning.  Ryanair kan inte hållas ansvarigt för skada och eller förlust som uppkommit till följd av användande av denna hemsida eller av annan hemsida till vilken denna hemsida genom länk hänvisat till och eller från användning av information som tillhandahålls på denna eller annan sådan hemsida.

7. Tillämplig lag och domsrätt.  Det är ett villkor som först måste uppfyllas innan användning av Ryanairs hemsida, inklusive tillgång till information rörande flygresor, kostnader etc. att användaren ger domstolarna i Irland ensam och exklusiv behörighet att pröva tvister föranledda av detta avtal och med tillämpning av irländsk lag. Ryanair har rätt att väcka talan mot den som agerar i strid med dessa användarvillkor på Irland eller platsen för överträdelsen eller vid domstol i svarandens hemvist och om det finns fler än en svarande, vid hemvist för någon av dessa svarande och alla andra parter ska underkasta sig tillämplig lag i det landet. För att klargöra, i de fall en passagerare eller en person som rest eller kommer att resa i enlighet med ett reseavtal med Ryanair önskar att påkalla rättsliga förfaranden mot Ryanair på grund av det reseavtalet, ska sådana förfaranden inledas av passageraren enbart i enlighet med reglerna i Montrealkonventionen 1999 eller rådets förordning (EG) nr 2027/97 (som ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002) eller sådan annan ändring till Montrealkonventionen eller förordningen som kan komma att införas från tid till annan.

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies i enlighet med vår Policy för cookies
Ett fel har uppstått
Uppdatera sidan eller försök igen senare